Szczawnica
-6°
1°
Pon
Weather from OpenWeatherMap

REGULAMIN HOTELU SMILE

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.

 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględniane są w miarę dostępności miejsc.

 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

 6. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa

  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu

  * profesjonalną i uprzejmą obsługę

  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku

     jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie

  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 7. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą

  * budzenie o wyznaczonej godzinie

  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu

  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu

 8. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

 9. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 30% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

 10. W przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zadatek nie zostaje zwrócona.

 11. Jeżeli pobyt Gościa w Hotelu miał mieć miejsce w terminach sezonu wysokiego, Hotel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

 12. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 13. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 14. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

 15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 16. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

 17. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

 18. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

 19. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 20. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 21. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.

 22. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 23.  Korzystanie z ogólnodostępnej sali z bilardem i piłkarzykami możliwe jest w godzinach 8.00 – 22.00.

 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.

 25. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

 27. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

 28. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel SMILE z siedzibą w Szczawnicy przy ul. Głównej 234 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dyrekcja Hotelu SMILE

REGULAMIN KONKURSU „WIOSENNY POBYT W PIENINACH”

 

 

 1. Organizatorem Konkursu pod hasłem „WIOSENNY POBYT W PIENINACH” (Konkurs) jest

Hotel Smile M. Dróżdż sp. j., os. Bohaterów Września 39, 31- 620 Kraków, NIP: 678-317-04-30

(Organizator).

 1. Portal: www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia

Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie

Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 1. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień

przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na oficjalnym profilu Organizatora prowadzonym na portalu www.facebook.com dostępnym pod adresem: www.facebook.com/hotelsmile (Profil Organizatora).
 2. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00, 27.02.2018 roku (opublikowaniem postu konkursowego).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23.59, 10.03.2018.

 

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com (Uczestnik).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz

rodzeństwo.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

 

 

 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu strony Hotelu Smile*** (www.facebook.com/hotelsmile), zaproszeniu znajomych do polubienia strony Hotelu Smile*** (www.facebook.com/hotelsmile) oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym: „Na jaką wycieczkę wybierzesz się w kwietniu będąc w Szczawnicy?”
 2. Wykonanie Zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi

zgłoszenie udziału w Konkursie.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i zamieścić tylko jedno zgłoszenie. W

przypadku zamieszczenia dwóch zgłoszeń Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze zgłoszenie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za sam udział w Konkursie.
 3. Zadanie konkursowe musi być autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych

osób trzecich.

 1. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania konkursowe, które:
 2. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawo autorskie, lub nie są autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
 3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. zostały

zgłoszone więcej niż raz, d. są sprzeczne z regulaminem FB.

 1. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (Komisja),

powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz

Komisji.

 1. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania konkursowego jest spełnienie wszystkich zasad Zadania konkursowego.
 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 11.03.2018, poprzez ich ogłoszenie w poście.

 

 

 1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda:
  3 dniowy pobyt w Hotelu Smile*** zawierający:

– 2 noclegi dla dwóch osób

– wyżywienie (codziennie śniadanie i obiadokolacja)

– bon do SPA&Wellness o wartości 100,00 zł – po jednym dla każdej z osób

 1. Nagroda w formie voucheru zostanie wysłana do Zwycięzcy Konkursu w ciągu 21 dni od daty przesłania danych, potrzebnych do wysyłki Nagrody.
 2. Zwycięzca Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby

trzecie.

 1. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Warunkiem przekazania Nagrody Zwycięzcy jest zgłoszenie się zwycięzcy do Organizatora Konkursu

nie później, niż w terminie 11.03.2018 od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu podania danych

kontaktowych i adresowych. Wiadomość powinna zostać wysłana poprzez wiadomość prywatną

przesłaną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com na Profil Organizatora, z profilu tej samej

osoby, która udostępniła zwycięskie zgłoszenie.

 1. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora zgłoszenia, o

którym mowa w § 5 pkt 4 powyżej lub niedopełnienia warunków Regulaminu. W każdym z

wymienionych przypadków Organizator powiadamia Zwycięzcę o fakcie utraty praw a do Nagrody poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem portalu: www.facebook.com. W przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody, Nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

 1. Organizator informuje, iż przekazanie Nagrody jest uzależnione od poprawnego podpisania

protokołu przekazania nagrody w celach podatkowych.

 

 

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
 2. a) jest wyłącznym autorem zgłoszenia oraz Zadania konkursowego i posiada do nich pełne prawa autorskie,
 3. b) osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do zgłoszenia oraz Zadania konkursowego,
 4. c) zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie stanowią zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.),
 5. d) zgłoszenie oraz Zadanie konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku,
 6. e) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania zgłoszenia oraz Zadania konkursowego.
 7. Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie konkursowe, w zamian za możliwość wzięcia udziału w

Konkursie, wyraża zgodę na udostępnianie i rozpowszechnianie zgłoszeń konkursowych na Profilu

Organizatora.

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook.

 

 

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w

formie pisemnej w terminie 45 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu

decyduje data stempla pocztowego.

 1. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora i zawierać dopisek

„Reklamacja –Konkurs WIOSENNY POBYT W PIENINACH” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od

daty ich otrzymania.

 1. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej

w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na

treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

 1. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami

powszechnymi.

 

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia

Konkursu, w tym ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody oraz wykonania innych

obowiązków wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenia reklamacji oraz dla celów podatkowych i

księgowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 1. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale są niezbędne do udziału w

Konkursie, w szczególności wydania nagród. Dane osobowe Uczestników są niezwłocznie usuwane po

zakończeniu i rozliczeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagrody i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia

wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.02.2018.
 2. Regulamin dostępny jest na Profilu Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/hotelsmile/ oraz w siedzibie Organizatora.

 

 • WIELKANOC 2018

  Spędźcie święta Wielkanocne w Pieninach. Czekają na Was miedzy innymi: wieczór z regionalną muzyką góralską, tradycyjny góralski koszyczek wielkanocny i…

  więcej
 • MAJÓWKA 2018

  Spędźcie weekend majowy w Pieninach. Czekają na Was miedzy innymi:wieczór z regionalną muzyką góralską, liczne ścieżki rowerowe i piękna, wiosenna…

  więcej
 • WEEKEND BOŻE CIAŁO 2018

  Spędźcie weekend czerwcowy w Pieninach. Czekają na Was miedzy innymi:spływ malowniczym przełomem Dunajca tradycyjnymi tratwami flisackimi, liczne ścieżki rowerowe i…

  więcej
 • WAKACJE W PIENINACH

  Spędźcie niezapomniane wakacje w Pieninach. Czekają na Was miedzy innymi: powalające widoki, spływ Dunajcem flisacką tratwą, górskie szlaki, liczne ścieżki…

  więcej
 • WEEKEND DLA DWOJGA

  CENA:  od 998,00 zł / 2 osoby (w terminie 01.01 - 23.06.2018) od 1198,00 zł / 2 osoby (w terminie 01.07…

  więcej
 • POBYT REHABILITACYJNY

  CENA:  od 1159,00 zł / osoba (odnośnie oferty w terminie 01.07 - 30.08.2018 r - prosimy o kontakt z recepcją)…

  więcej
 • KRĘGOSŁUP BEZ BÓLU

  CENA: od 999,00 zł / osoba  OFERTA OBEJMUJE: Zakwaterowanie w komfortowym pokoju Codzienne pyszne śniadania w formie bufetu ze zdrowych oraz świeżych…

  więcej
 • WCZASY DLA SENIORA

  CENA: od 599,00 zł/osoba Pakiet obejmuje: 6 dni - 5 noclegów w komfortowym pokoju codziennie pyszne śniadania w formie bufetu ze…

  więcej